Ön most elhagyja a www.kedplasma.hu weboldalát. Az orvosi információk – beleértve az engedélyezett alkalmazási köröket – eltérőek lehetnek az EU-n kívüli országokban.
NEM
IGEN
About Kedrion - Front Image

Játékszabályzat

A HUMAN BioPlazma Kft. (KEDPLASMA Magyarország Üzletág) Játékszabályzata

a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Centerhez kapcsolódóan az általa szervezett internet alapuló sorsolásos promóciós „Szelfizz és nyerj” elnevezésű játékra vonatkozóan

Hatályos: 2017. augusztus 14.

1. A Játékszabályzat célja

A Kedrion Csoport tagjaként a HUMAN BioPlazma Kft. KEDPLASMA Magyarország Üzletág („KEDPLASMA Magyarország”) elkötelezett a társadalom egészségtudatosságának megteremtése, valamint embertársaink iránt tanúsított emberséges és felelősségteljes gondolkodás kialakítása iránt, továbbá célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a plazmaadás fontosságára. A KEDPLASMA Magyarország ezért a jelen Játékszabályzatban szabályozott játék („Játék”) keretében is szeretné felhívni az emberek figyelmét az előbbiek fontosságára, kifejezni megbecsülését így is a plazmaadás iránt érdeklődők irányába.

A Játékszabályzat célja, hogy a KEDPLASMA Magyarország átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a Játék szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és fair lebonyolítását.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője és lebonyolítója a HUMAN BioPlazma Kft. („Szervező”)

székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

cégjegyzékszám: 13-09-113455

Telefon: +36 28 532 248

Email cím: i.kiss@kedplasma.com

3. A Játék rövid bemutatása

„Szelfizz és nyerj!” elnevezésű játék egy internet alapú sorsolásos promóciós játék, melyet a Szervező Facebook hozzáféréssel rendelkező résztvevők számára biztosít. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Centerben (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszki út 12. 3. em) egy erre a célra rendszeresített, céges logót megjelenítő molinó (plakát) előtt állva saját készítésű fényképet – úgynevezett „szelfi”-t – készít saját magáról, amelyet feltölt a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center hivatalos Facebook oldalán (Deák tér plazmaadás) található, erre a célra kialakított poszthoz hozzászólásként. Azon személyek között, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Centerben magukról fényképet készítettek és azt feltöltötték az előbb említett poszthoz, ezen játék időtartama végén ajándéktárgy sorsolása történik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center szervezésében.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, amennyiben a részvételre jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek („Részvételi Feltételek”).

4.1 Részvételi Feltételek

a) 18. életév betöltése;

b) magyar állampolgárság;

c) nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne;

d) a Játékszabályzat és az adott Játék részvételi feltételeinek elfogadása.

A részvételre jelentkező részéről plazmadonációban történő korábbi, vagy a Játék időtartama alatt vállalt és teljesített részvétel NEM feltétele a Játékban való részvételnek.

A Játékban azok vehetnek részt az Általános Részvételi Feltételek teljesítése mellett, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center személyesen megjelentek, a céges logót is tartalmazó plakát előtt „szelfi”-t készítettek, feltöltötték a készített „szelfi”-t a megjelölt poszthoz hozzászólásként a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center hivatalos Facebook oldalán, Facebook profillal rendelkeznek, és adatbeállításuk „nyilvános”.

4.2 A Játékra jelentkező, a Részvételi Feltételeknek megfelelő személyek („Játékosok”) Játékban való részvételére a Játékszabályzat 6. pontja szerinti regisztráció (a továbbiakban: „Regisztráció”) alapján kerül sor. A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni és a rendelkezésre bocsátott adatok egyeztetésével ellenőrizni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és azt, hogy a Játékosok megfelelnek-e a Részvételi Feltételeknek. A 4.1 a) és b) pontokban foglalt feltételek teljesülését a Játékos érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával igazolja.

5. A Játékban történő részvételt kizáró okok

Amennyiben az adott Játékos a Regisztráció időpontjában, a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.

A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban nem vehetnek részt azok a személyek sem, akik az általánosan elfogadott etikai normák szerinti botrányos viselkedésükkel, a személyes megjelenésükkel a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Centerben másokban félelmet, megbotránkozást keltenek, és felszólításra sem hagynak fel ezen magatartásukkal.

6. Regisztráció a Játékra

A Játékban a „szelfi” feltöltése a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center Facebook oldalán erre megjelölt poszthoz hozzászólásként.

A Játékos felel a Regisztráció során a privát Facebook oldalán található adatok valóságáért, és egyidejűleg a jelen Játékszabályzat 13. pontjában foglalt előzetes, részletes tájékoztató alapján hozzájárul azok Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Regisztráció alapjául szolgáló adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (ennek minősül például a Játékos megadott e-mail címének, vagy telefonszámának törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből.

A Játékos regisztrációját bármikor visszavonhatja, a Játékban történő részvételről bármikor lemondhat az i.kiss@kedplasma.com email címre küldött elektronikus levél útján, ebben az esetben nem jogosult a Játékban történő további részvételre.

7. Nyeremények

A Játék ajándéktárgya: vízálló hordozható hangszóró

A Nyeremény másra nem cserélhető, értékének készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A Játék időtartama, Regisztrációs Időszak, a Sorsolás időpontja és helyszíne

A Szervező a Játékot az alábbi időtartam között hirdeti meg és bonyolítja le:

- A Játék tervezett regisztrációs időszaka és időtartama 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 27-ig tart.

- A Sorsolás Időpontja: 2017. augusztus 28. kedd

9. A Sorsolás lebonyolítása

A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk (feltöltött „szelfi”-k) közül a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékost jogszerű, objektív és tárgyilagos módon. A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk közül a véletlenszerűség elve alapján, a Játék esetében az interneten meghirdetett és lebonyolított játékokra kifejlesztett, a jogszerű, objektív és tárgyilagos sorsolást biztosító program segítségével sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat. A Játék esetében egy nyertes sorsolása történik. A Szervező azonban az adott Nyeremény vonatkozásában további kettő (2) pótnyertes Játékost sorsol ki (nyertes és pótnyertes együtt: „Nyertes(ek)”, akik a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá kizárólag abban az esetben a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az őt követő pótnyertes Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a Játékból egyéb okból kizárták, vagy a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem vette át.

10. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékos(oka)t legkésőbb a sorsolást követően három (3) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen vagy privát Facebook-üzenetben (”Értesítés”). A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes(ek) az elérhetősége, illetve egyéb személyes adataik valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthetők, illetve ugyanezen okokból a Nyeremény nem adható át részükre.

A Nyertes a 6p@6p.hu e-mail címen vagy telefonon köteles az Értesítést követő legkésőbb öt (5) munkanapon belül visszaigazolni, hogy az Értesítést megkapta. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítés elektronikus kézhezvételét nem igazolja vissza, úgy a Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik, és a Szervező a fenti módszer szerint kisorsolt, soron következő pótnyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

A Nyeremény átadása a KEDPLASMA Magyarország KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Centerben, előre egyeztetett időpontban személyesen történik. A Nyeremény átvételére az Értesítés Nyertes általi visszaigazolásától számított legkésőbb harminc (30) napon belül, egyeztetett időpontban kerül sor. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az itt meghatározott határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, úgy ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményt személyesen nem veszi át a megadott határidőn belül neki felróható okból, úgy a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget részére nem biztosít, és az át nem vett Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átvételét a Nyertes (pótnyertes) írásban igazolja és ismeri el.

11. Facebook mentesítése és felelősség

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz kapcsolódó felelősség alól.

Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes az esetleges szavatossági vagy jótállási igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12. Adók és közterhek

A Nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

13. Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Adatkezelő: HUMAN BioPlazma Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.; cégjegyzékszám: 13-09-113455). NAIH nyilvántartási szám: NAIH-123312/2017.

· Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a 2011. évi CXII. tv. („Info tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának minősül a Játék esetében a szelfi feltöltése a Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Kezelt adatok köre: az érintett neve, email címe, az érintett képmása (fényképfelvétel).

· Adatok forrása: Az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

· Az adatkezelés célja, időtartama: A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a pótnyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adott Játék végéig.

· Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: A Játékosok kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi email címen i.kiss@kedplasma.com vagy postai úton. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

· Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

· Adatok megismerésére jogosultak: a Játékban a személyes adatokat a KEDPLASMA Magyarország Üzletág Igazgatója, a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center vezetője és a Játék lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Játékban a Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (név, fénykép), a Facebook jellegére figyelemmel, a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

· Adatfeldolgozás: 6P Reklám és Produkciós Iroda Kft. (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71.; cégjegyzékszám: 01-09-710752; képviselő: Papp László ügyvezető)

· Adattovábbítás: A Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, az Adatfeldolgozó kivételével.

· Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

A Játékosok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadása nyilvánosan történjen, ott róluk fényképfelvétel készüljön, és az ott készült fénykép-felvételeket és a Nyertes nevét a Szervező jogosult honlapján és a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center Központ Facebook oldalán (Deák tér plazmaadás) a plazmadonáció népszerűsítése, marketing és promóció céljából közzétenni. A Játékos / Nyertes a Regisztrációval hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban meghatározott célok szerinti felhasználásához is.

14. A Játékszabályzat egységessége, közzététele

A Játékos a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a Játékszabályzatot előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja. A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a KEDPLASMA Magyarország hivatalos weboldalán (https://www.kedplasma.hu/), illetve a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, City Center hivatalos Facebook oldalán (Deák tér plazmaadás) is közzéteszi.

A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Gödöllő, 2017. július 31.

HUMAN BioPlazma Kft.

Szervező

 

 

 

A HUMAN BioPlazma Kft. (KEDPLASMA Magyarország Üzletág) Játékszabályzata

a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkhoz kapcsolódóan az általa szervezett internet alapuló sorsolásos promóciós „Szelfizz és nyerj” elnevezésű játékra vonatkozóan

Hatályos: 2017. augusztus 14.

1. A Játékszabályzat célja

A Kedrion Csoport tagjaként a HUMAN BioPlazma Kft. KEDPLASMA Magyarország Üzletág („KEDPLASMA Magyarország”) elkötelezett a társadalom egészségtudatosságának megteremtése, valamint embertársaink iránt tanúsított emberséges és felelősségteljes gondolkodás kialakítása iránt, továbbá célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a plazmaadás fontosságára. A KEDPLASMA Magyarország ezért a jelen Játékszabályzatban szabályozott játék („Játék”) keretében is szeretné felhívni az emberek figyelmét az előbbiek fontosságára, kifejezni megbecsülését így is a plazmaadás iránt érdeklődők irányába.

A Játékszabályzat célja, hogy a KEDPLASMA Magyarország átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a Játék szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és fair lebonyolítását.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője és lebonyolítója a HUMAN BioPlazma Kft. („Szervező”)

székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

cégjegyzékszám: 13-09-113455

Telefon: +36 28 532 248

Email cím: i.kiss@kedplasma.com

3. A Játék rövid bemutatása

„Szelfizz és nyerj!” elnevezésű játék egy internet alapú sorsolásos promóciós játék, melyet a Szervező Facebook hozzáféréssel rendelkező résztvevők számára biztosít. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkban ( INFOPARK E épület, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E ) egy erre a célra rendszeresített, céges logót megjelenítő molinó (plakát) előtt állva saját készítésű fényképet – úgynevezett „szelfi”-t – készít saját magáról, amelyet feltölt a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark hivatalos Facebook oldalán (KEDPLASMA Magyarország Plazma Központ, Budapest, Infopark ) található, erre a célra kialakított poszthoz hozzászólásként. Azon személyek között, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkban magukról fényképet készítettek és azt feltöltötték az előbb említett poszthoz, ezen játék időtartama végén ajándéktárgy sorsolása történik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark szervezésében.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, amennyiben a részvételre jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek („Részvételi Feltételek”).

4.1 Részvételi Feltételek

a) 18. életév betöltése;

b) magyar állampolgárság;

c) nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne;

d) a Játékszabályzat és az adott Játék részvételi feltételeinek elfogadása.

A részvételre jelentkező részéről plazmadonációban történő korábbi, vagy a Játék időtartama alatt vállalt és teljesített részvétel NEM feltétele a Játékban való részvételnek.

A Játékban azok vehetnek részt az Általános Részvételi Feltételek teljesítése mellett, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkban személyesen megjelentek, a céges logót is tartalmazó plakát előtt „szelfi”-t készítettek, feltöltötték a készített „szelfi”-t a megjelölt poszthoz hozzászólásként a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark hivatalos Facebook oldalán, Facebook profillal rendelkeznek, és adatbeállításuk „nyilvános”.

4.2 A Játékra jelentkező, a Részvételi Feltételeknek megfelelő személyek („Játékosok”) Játékban való részvételére a Játékszabályzat 6. pontja szerinti regisztráció (a továbbiakban: „Regisztráció”) alapján kerül sor. A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni és a rendelkezésre bocsátott adatok egyeztetésével ellenőrizni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és azt, hogy a Játékosok megfelelnek-e a Részvételi Feltételeknek. A 4.1 a) és b) pontokban foglalt feltételek teljesülését a Játékos érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával igazolja.

5. A Játékban történő részvételt kizáró okok

Amennyiben az adott Játékos a Regisztráció időpontjában, a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.

A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban nem vehetnek részt azok a személyek sem, akik az általánosan elfogadott etikai normák szerinti botrányos viselkedésükkel, a személyes megjelenésükkel a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkban  másokban félelmet, megbotránkozást keltenek, és felszólításra sem hagynak fel ezen magatartásukkal.

6. Regisztráció a Játékra

A Játékban a „szelfi” feltöltése a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Budapest, Infopark oldalán erre megjelölt poszthoz hozzászólásként.

A Játékos felel a Regisztráció során a privát Facebook oldalán található adatok valóságáért, és egyidejűleg a jelen Játékszabályzat 13. pontjában foglalt előzetes, részletes tájékoztató alapján hozzájárul azok Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Regisztráció alapjául szolgáló adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (ennek minősül például a Játékos megadott e-mail címének, vagy telefonszámának törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből.

A Játékos regisztrációját bármikor visszavonhatja, a Játékban történő részvételről bármikor lemondhat az i.kiss@kedplasma.com email címre küldött elektronikus levél útján, ebben az esetben nem jogosult a Játékban történő további részvételre.

7. Nyeremények

A Játék ajándéktárgya: vízálló hordozható hangszóró

A Nyeremény másra nem cserélhető, értékének készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A Játék időtartama, Regisztrációs Időszak, a Sorsolás időpontja és helyszíne

A Szervező a Játékot az alábbi időtartam között hirdeti meg és bonyolítja le:

- A Játék tervezett regisztrációs időszaka és időtartama 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 27-ig tart.

- A Sorsolás Időpontja: 2017. augusztus 28. kedd

9. A Sorsolás lebonyolítása

A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk (feltöltött „szelfi”-k) közül a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékost jogszerű, objektív és tárgyilagos módon. A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk közül a véletlenszerűség elve alapján, a Játék esetében az interneten meghirdetett és lebonyolított játékokra kifejlesztett, a jogszerű, objektív és tárgyilagos sorsolást biztosító program segítségével sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat. A Játék esetében egy nyertes sorsolása történik. A Szervező azonban az adott Nyeremény vonatkozásában további kettő (2) pótnyertes Játékost sorsol ki (nyertes és pótnyertes együtt: „Nyertes(ek)”, akik a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá kizárólag abban az esetben a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az őt követő pótnyertes Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a Játékból egyéb okból kizárták, vagy a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem vette át.

10. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékos(oka)t legkésőbb a sorsolást követően három (3) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen vagy privát Facebook-üzenetben (”Értesítés”). A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes(ek) az elérhetősége, illetve egyéb személyes adataik valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthetők, illetve ugyanezen okokból a Nyeremény nem adható át részükre.

A Nyertes a 6p@6p.hu e-mail címen vagy telefonon köteles az Értesítést követő legkésőbb öt (5) munkanapon belül visszaigazolni, hogy az Értesítést megkapta. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítés elektronikus kézhezvételét nem igazolja vissza, úgy a Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik, és a Szervező a fenti módszer szerint kisorsolt, soron következő pótnyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

A Nyeremény átadása a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infoparkban, előre egyeztetett időpontban személyesen történik. A Nyeremény átvételére az Értesítés Nyertes általi visszaigazolásától számított legkésőbb harminc (30) napon belül, egyeztetett időpontban kerül sor. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az itt meghatározott határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, úgy ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményt személyesen nem veszi át a megadott határidőn belül neki felróható okból, úgy a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget részére nem biztosít, és az át nem vett Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átvételét a Nyertes (pótnyertes) írásban igazolja és ismeri el.

11. Facebook mentesítése és felelősség

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz kapcsolódó felelősség alól.

Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes az esetleges szavatossági vagy jótállási igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12. Adók és közterhek

A Nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

13. Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma KözpontBudapest, Infopark recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Adatkezelő: HUMAN BioPlazma Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.; cégjegyzékszám: 13-09-113455). NAIH nyilvántartási szám: NAIH-123312/2017.

· Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a 2011. évi CXII. tv. („Info tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának minősül a Játék esetében a szelfi feltöltése a Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Kezelt adatok köre: az érintett neve, email címe, az érintett képmása (fényképfelvétel).

· Adatok forrása: Az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

· Az adatkezelés célja, időtartama: A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a pótnyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adott Játék végéig.

· Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: A Játékosok kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi email címen i.kiss@kedplasma.com vagy postai úton. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

· Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

· Adatok megismerésére jogosultak: a Játékban a személyes adatokat a KEDPLASMA Magyarország Üzletág Igazgatója, a Magyarország - Plazma Központ, , Budapest, Infopark vezetője és a Játék lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Játékban a Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (név, fénykép), a Facebook jellegére figyelemmel, a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

· Adatfeldolgozás: 6P Reklám és Produkciós Iroda Kft. (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71.; cégjegyzékszám: 01-09-710752; képviselő: Papp László ügyvezető)

· Adattovábbítás: A Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, az Adatfeldolgozó kivételével.

· Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

A Játékosok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadása nyilvánosan történjen, ott róluk fényképfelvétel készüljön, és az ott készült fénykép-felvételeket és a Nyertes nevét a Szervező jogosult honlapján és a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Budapest, Infopark) a plazmadonáció népszerűsítése, marketing és promóció céljából közzétenni. A Játékos / Nyertes a Regisztrációval hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban meghatározott célok szerinti felhasználásához is.

14. A Játékszabályzat egységessége, közzététele

A Játékos a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a Játékszabályzatot előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja. A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a KEDPLASMA Magyarország hivatalos weboldalán (https://www.kedplasma.hu/), illetve a Magyarország - Plazma Központ, Budapest, Infopark hivatalos Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Budapest, Infopark) is közzéteszi.

A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Gödöllő, 2017. július 31.

HUMAN BioPlazma Kft.

Szervező

 

 

 

A HUMAN BioPlazma Kft. (KEDPLASMA Magyarország Üzletág) Játékszabályzata

a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malomparkhoz kapcsolódóan az általa szervezett internet alapuló sorsolásos promóciós „Szelfizz és nyerj” elnevezésű játékra vonatkozóan

Hatályos: 2017. augusztus 14.

1. A Játékszabályzat célja

A Kedrion Csoport tagjaként a HUMAN BioPlazma Kft. KEDPLASMA Magyarország Üzletág („KEDPLASMA Magyarország”) elkötelezett a társadalom egészségtudatosságának megteremtése, valamint embertársaink iránt tanúsított emberséges és felelősségteljes gondolkodás kialakítása iránt, továbbá célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a plazmaadás fontosságára. A KEDPLASMA Magyarország ezért a jelen Játékszabályzatban szabályozott játék („Játék”) keretében is szeretné felhívni az emberek figyelmét az előbbiek fontosságára, kifejezni megbecsülését így is a plazmaadás iránt érdeklődők irányába.

A Játékszabályzat célja, hogy a KEDPLASMA Magyarország átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a Játék szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és fair lebonyolítását.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője és lebonyolítója a HUMAN BioPlazma Kft. („Szervező”)

székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

cégjegyzékszám: 13-09-113455

Telefon: +36 28 532 248

Email cím: i.kiss@kedplasma.com

3. A Játék rövid bemutatása

„Szelfizz és nyerj!” elnevezésű játék egy internet alapú sorsolásos promóciós játék, melyet a Szervező Facebook hozzáféréssel rendelkező résztvevők számára biztosít. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malomparkban (4027 Debrecen, Füredi út 27., 1. em. egy erre a célra rendszeresített, céges logót megjelenítő molinó (plakát) előtt állva saját készítésű fényképet – úgynevezett „szelfi”-t – készít saját magáról, amelyet feltölt a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark hivatalos Facebook oldalán (KEDPLASMA Magyarország Plazma Központ, Debrecen Malompark) található, erre a célra kialakított poszthoz hozzászólásként. Azon személyek között, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malomparkban magukról fényképet készítettek és azt feltöltötték az előbb említett poszthoz, ezen játék időtartama végén ajándéktárgy sorsolása történik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark szervezésében.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, amennyiben a részvételre jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek („Részvételi Feltételek”).

4.1 Részvételi Feltételek

a) 18. életév betöltése;

b) magyar állampolgárság;

c) nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne;

d) a Játékszabályzat és az adott Játék részvételi feltételeinek elfogadása.

A részvételre jelentkező részéről plazmadonációban történő korábbi, vagy a Játék időtartama alatt vállalt és teljesített részvétel NEM feltétele a Játékban való részvételnek.

A Játékban azok vehetnek részt az Általános Részvételi Feltételek teljesítése mellett, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark személyesen megjelentek, a céges logót is tartalmazó plakát előtt „szelfi”-t készítettek, feltöltötték a készített „szelfi”-t a megjelölt poszthoz hozzászólásként a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark hivatalos Facebook oldalán, Facebook profillal rendelkeznek, és adatbeállításuk „nyilvános”.

4.2 A Játékra jelentkező, a Részvételi Feltételeknek megfelelő személyek („Játékosok”) Játékban való részvételére a Játékszabályzat 6. pontja szerinti regisztráció (a továbbiakban: „Regisztráció”) alapján kerül sor. A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni és a rendelkezésre bocsátott adatok egyeztetésével ellenőrizni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és azt, hogy a Játékosok megfelelnek-e a Részvételi Feltételeknek. A 4.1 a) és b) pontokban foglalt feltételek teljesülését a Játékos érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával igazolja.

5. A Játékban történő részvételt kizáró okok

Amennyiben az adott Játékos a Regisztráció időpontjában, a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.

A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban nem vehetnek részt azok a személyek sem, akik az általánosan elfogadott etikai normák szerinti botrányos viselkedésükkel, a személyes megjelenésükkel a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malomparkban másokban félelmet, megbotránkozást keltenek, és felszólításra sem hagynak fel ezen magatartásukkal.

6. Regisztráció a Játékra

A Játékban a „szelfi” feltöltése a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark Facebook oldalán erre megjelölt poszthoz hozzászólásként.

A Játékos felel a Regisztráció során a privát Facebook oldalán található adatok valóságáért, és egyidejűleg a jelen Játékszabályzat 13. pontjában foglalt előzetes, részletes tájékoztató alapján hozzájárul azok Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Regisztráció alapjául szolgáló adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (ennek minősül például a Játékos megadott e-mail címének, vagy telefonszámának törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből.

A Játékos regisztrációját bármikor visszavonhatja, a Játékban történő részvételről bármikor lemondhat az i.kiss@kedplasma.com email címre küldött elektronikus levél útján, ebben az esetben nem jogosult a Játékban történő további részvételre.

7. Nyeremények

A Játék ajándéktárgya: vízálló hordozható hangszóró

A Nyeremény másra nem cserélhető, értékének készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A Játék időtartama, Regisztrációs Időszak, a Sorsolás időpontja és helyszíne

A Szervező a Játékot az alábbi időtartam között hirdeti meg és bonyolítja le:

- A Játék tervezett regisztrációs időszaka és időtartama 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 27-ig tart.

- A Sorsolás Időpontja: 2017. augusztus 28. kedd

9. A Sorsolás lebonyolítása

A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk (feltöltött „szelfi”-k) közül a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékost jogszerű, objektív és tárgyilagos módon. A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk közül a véletlenszerűség elve alapján, a Játék esetében az interneten meghirdetett és lebonyolított játékokra kifejlesztett, a jogszerű, objektív és tárgyilagos sorsolást biztosító program segítségével sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat. A Játék esetében egy nyertes sorsolása történik. A Szervező azonban az adott Nyeremény vonatkozásában további kettő (2) pótnyertes Játékost sorsol ki (nyertes és pótnyertes együtt: „Nyertes(ek)”, akik a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá kizárólag abban az esetben a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az őt követő pótnyertes Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a Játékból egyéb okból kizárták, vagy a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem vette át.

10. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékos(oka)t legkésőbb a sorsolást követően három (3) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen vagy privát Facebook-üzenetben (”Értesítés”). A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes(ek) az elérhetősége, illetve egyéb személyes adataik valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthetők, illetve ugyanezen okokból a Nyeremény nem adható át részükre.

A Nyertes a 6p@6p.hu e-mail címen vagy telefonon köteles az Értesítést követő legkésőbb öt (5) munkanapon belül visszaigazolni, hogy az Értesítést megkapta. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítés elektronikus kézhezvételét nem igazolja vissza, úgy a Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik, és a Szervező a fenti módszer szerint kisorsolt, soron következő pótnyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

A Nyeremény átadása a KEDPLASMA Magyarország KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malomparkban, előre egyeztetett időpontban személyesen történik. A Nyeremény átvételére az Értesítés Nyertes általi visszaigazolásától számított legkésőbb harminc (30) napon belül, egyeztetett időpontban kerül sor. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az itt meghatározott határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, úgy ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményt személyesen nem veszi át a megadott határidőn belül neki felróható okból, úgy a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget részére nem biztosít, és az át nem vett Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átvételét a Nyertes (pótnyertes) írásban igazolja és ismeri el.

11. Facebook mentesítése és felelősség

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz kapcsolódó felelősség alól.

Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes az esetleges szavatossági vagy jótállási igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12. Adók és közterhek

A Nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

13. Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Adatkezelő: HUMAN BioPlazma Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.; cégjegyzékszám: 13-09-113455). NAIH nyilvántartási szám: NAIH-123312/2017.

· Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a 2011. évi CXII. tv. („Info tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának minősül a Játék esetében a szelfi feltöltése a Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Kezelt adatok köre: az érintett neve, email címe, az érintett képmása (fényképfelvétel).

· Adatok forrása: Az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

· Az adatkezelés célja, időtartama: A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a pótnyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adott Játék végéig.

· Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: A Játékosok kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi email címen i.kiss@kedplasma.com vagy postai úton. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

· Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

· Adatok megismerésére jogosultak: a Játékban a személyes adatokat a KEDPLASMA Magyarország Üzletág Igazgatója, a Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark vezetője és a Játék lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Játékban a Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (név, fénykép), a Facebook jellegére figyelemmel, a Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

· Adatfeldolgozás: 6P Reklám és Produkciós Iroda Kft. (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71.; cégjegyzékszám: 01-09-710752; képviselő: Papp László ügyvezető)

· Adattovábbítás: A Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, az Adatfeldolgozó kivételével.

· Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

A Játékosok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadása nyilvánosan történjen, ott róluk fényképfelvétel készüljön, és az ott készült fénykép-felvételeket és a Nyertes nevét a Szervező jogosult honlapján és a Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Debrecen, Malompark) a plazmadonáció népszerűsítése, marketing és promóció céljából közzétenni. A Játékos / Nyertes a Regisztrációval hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban meghatározott célok szerinti felhasználásához is.

14. A Játékszabályzat egységessége, közzététele

A Játékos a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a Játékszabályzatot előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja. A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a KEDPLASMA Magyarország hivatalos weboldalán (https://www.kedplasma.hu/), illetve a Magyarország - Plazma Központ, Debrecen, Malompark hivatalos Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Debrecen, Malompark) is közzéteszi.

A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Gödöllő, 2017. július 31.

HUMAN BioPlazma Kft.

Szervező

 

 

 

 

A HUMAN BioPlazma Kft. (KEDPLASMA Magyarország Üzletág) Játékszabályzata

a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcához kapcsolódóan az általa szervezett internet alapuló sorsolásos promóciós „Szelfizz és nyerj” elnevezésű játékra vonatkozóan

Hatályos: 2017. augusztus 14.

1. A Játékszabályzat célja

A Kedrion Csoport tagjaként a HUMAN BioPlazma Kft. KEDPLASMA Magyarország Üzletág („KEDPLASMA Magyarország”) elkötelezett a társadalom egészségtudatosságának megteremtése, valamint embertársaink iránt tanúsított emberséges és felelősségteljes gondolkodás kialakítása iránt, továbbá célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a plazmaadás fontosságára. A KEDPLASMA Magyarország ezért a jelen Játékszabályzatban szabályozott játék („Játék”) keretében is szeretné felhívni az emberek figyelmét az előbbiek fontosságára, kifejezni megbecsülését így is a plazmaadás iránt érdeklődők irányába.

A Játékszabályzat célja, hogy a KEDPLASMA Magyarország átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a Játék szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és fair lebonyolítását.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője és lebonyolítója a HUMAN BioPlazma Kft. („Szervező”)

székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

cégjegyzékszám: 13-09-113455

Telefon: +36 28 532 248

Email cím: i.kiss@kedplasma.com

3. A Játék rövid bemutatása

„Szelfizz és nyerj!” elnevezésű játék egy internet alapú sorsolásos promóciós játék, melyet a Szervező Facebook hozzáféréssel rendelkező résztvevők számára biztosít. A Játékban részt vehet bármely természetes személy, aki a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcában ( 3530 Miskolc, Király utca 2., 1. em. ) egy erre a célra rendszeresített, céges logót megjelenítő molinó (plakát) előtt állva saját készítésű fényképet – úgynevezett „szelfi”-t – készít saját magáról, amelyet feltölt a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király  utca hivatalos Facebook oldalán (KEDPLASMA Magyarország Plazma Központ, Miskolc, Király utca) található, erre a célra kialakított poszthoz hozzászólásként. Azon személyek között, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcában magukról fényképet készítettek és azt feltöltötték az előbb említett poszthoz, ezen játék időtartama végén ajándéktárgy sorsolása történik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca szervezésében.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, amennyiben a részvételre jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek („Részvételi Feltételek”).

4.1 Részvételi Feltételek

a) 18. életév betöltése;

b) magyar állampolgárság;

c) nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne;

d) a Játékszabályzat és az adott Játék részvételi feltételeinek elfogadása.

A részvételre jelentkező részéről plazmadonációban történő korábbi, vagy a Játék időtartama alatt vállalt és teljesített részvétel NEM feltétele a Játékban való részvételnek.

A Játékban azok vehetnek részt az Általános Részvételi Feltételek teljesítése mellett, akik a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcában személyesen megjelentek, a céges logót is tartalmazó plakát előtt „szelfi”-t készítettek, feltöltötték a készített „szelfi”-t a megjelölt poszthoz hozzászólásként a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca hivatalos Facebook oldalán, Facebook profillal rendelkeznek, és adatbeállításuk „nyilvános”.

4.2 A Játékra jelentkező, a Részvételi Feltételeknek megfelelő személyek („Játékosok”) Játékban való részvételére a Játékszabályzat 6. pontja szerinti regisztráció (a továbbiakban: „Regisztráció”) alapján kerül sor. A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni és a rendelkezésre bocsátott adatok egyeztetésével ellenőrizni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és azt, hogy a Játékosok megfelelnek-e a Részvételi Feltételeknek. A 4.1 a) és b) pontokban foglalt feltételek teljesülését a Játékos érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával igazolja.

5. A Játékban történő részvételt kizáró okok

Amennyiben az adott Játékos a Regisztráció időpontjában, a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja.

A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékban nem vehetnek részt azok a személyek sem, akik az általánosan elfogadott etikai normák szerinti botrányos viselkedésükkel, a személyes megjelenésükkel a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcában  másokban félelmet, megbotránkozást keltenek, és felszólításra sem hagynak fel ezen magatartásukkal.

6. Regisztráció a Játékra

A Játékban a „szelfi” feltöltése a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca Facebook oldalán erre megjelölt poszthoz hozzászólásként.

A Játékos felel a Regisztráció során a privát Facebook oldalán található adatok valóságáért, és egyidejűleg a jelen Játékszabályzat 13. pontjában foglalt előzetes, részletes tájékoztató alapján hozzájárul azok Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

A Regisztráció alapjául szolgáló adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (ennek minősül például a Játékos megadott e-mail címének, vagy telefonszámának törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből.

A Játékos regisztrációját bármikor visszavonhatja, a Játékban történő részvételről bármikor lemondhat az i.kiss@kedplasma.com email címre küldött elektronikus levél útján, ebben az esetben nem jogosult a Játékban történő további részvételre.

7. Nyeremények

A Játék ajándéktárgya: vízálló hordozható hangszóró

A Nyeremény másra nem cserélhető, értékének készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

8. A Játék időtartama, Regisztrációs Időszak, a Sorsolás időpontja és helyszíne

A Szervező a Játékot az alábbi időtartam között hirdeti meg és bonyolítja le:

- A Játék tervezett regisztrációs időszaka és időtartama 2017. augusztus 14-től 2017. augusztus 27-ig tart.

- A Sorsolás Időpontja: 2017. augusztus 28. kedd

9. A Sorsolás lebonyolítása

A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk (feltöltött „szelfi”-k) közül a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékost jogszerű, objektív és tárgyilagos módon. A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, érvényes Regisztrációk közül a véletlenszerűség elve alapján, a Játék esetében az interneten meghirdetett és lebonyolított játékokra kifejlesztett, a jogszerű, objektív és tárgyilagos sorsolást biztosító program segítségével sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat. A Játék esetében egy nyertes sorsolása történik. A Szervező azonban az adott Nyeremény vonatkozásában további kettő (2) pótnyertes Játékost sorsol ki (nyertes és pótnyertes együtt: „Nyertes(ek)”, akik a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá kizárólag abban az esetben a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az őt követő pótnyertes Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a Játékból egyéb okból kizárták, vagy a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem vette át.

10. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékos(oka)t legkésőbb a sorsolást követően három (3) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen vagy privát Facebook-üzenetben (”Értesítés”). A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes(ek) az elérhetősége, illetve egyéb személyes adataik valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthetők, illetve ugyanezen okokból a Nyeremény nem adható át részükre.

A Nyertes a 6p@6p.hu e-mail címen vagy telefonon köteles az Értesítést követő legkésőbb öt (5) munkanapon belül visszaigazolni, hogy az Értesítést megkapta. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítés elektronikus kézhezvételét nem igazolja vissza, úgy a Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik, és a Szervező a fenti módszer szerint kisorsolt, soron következő pótnyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

A Nyeremény átadása a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utcában, előre egyeztetett időpontban személyesen történik. A Nyeremény átvételére az Értesítés Nyertes általi visszaigazolásától számított legkésőbb harminc (30) napon belül, egyeztetett időpontban kerül sor. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb az itt meghatározott határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, úgy ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményt személyesen nem veszi át a megadott határidőn belül neki felróható okból, úgy a Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget részére nem biztosít, és az át nem vett Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át.

A Nyeremény átvételét a Nyertes (pótnyertes) írásban igazolja és ismeri el.

11. Facebook mentesítése és felelősség

A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljes körűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz kapcsolódó felelősség alól.

Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes az esetleges szavatossági vagy jótállási igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

12. Adók és közterhek

A Nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A Nyeremény átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

13. Adatvédelmi tájékoztató

Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ Miskolc, Király utca recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Adatkezelő: HUMAN BioPlazma Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.; cégjegyzékszám: 13-09-113455). NAIH nyilvántartási szám: NAIH-123312/2017.

· Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a 2011. évi CXII. tv. („Info tv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett önkéntes, kifejezett és megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásának minősül a Játék esetében a szelfi feltöltése a Az Adatvédelmi tájékoztató - a Játékszabályzat részeként - az interneten, a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca hivatalos Facebook oldalán és a KEDPLASMA Magyarország honlapján kívül a KEDPLASMA Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca recepcióján, papíralapon is elérhető, hozzáférhető.

· Kezelt adatok köre: az érintett neve, email címe, az érintett képmása (fényképfelvétel).

· Adatok forrása: Az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

· Az adatkezelés célja, időtartama: A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a pótnyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adott Játék végéig.

· Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: A Játékosok kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi email címen i.kiss@kedplasma.com vagy postai úton. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

· Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

· Adatok megismerésére jogosultak: a Játékban a személyes adatokat a KEDPLASMA Magyarország Üzletág Igazgatója, a Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca vezetője és a Játék lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Játékban a Játékosok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok (név, fénykép), a Facebook jellegére figyelemmel, a Magyarország - Miskolc, Király utca, Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi.

· Adatfeldolgozás: 6P Reklám és Produkciós Iroda Kft. (székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 71.; cégjegyzékszám: 01-09-710752; képviselő: Papp László ügyvezető)

· Adattovábbítás: A Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja, az Adatfeldolgozó kivételével.

· Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

A Játékosok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadása nyilvánosan történjen, ott róluk fényképfelvétel készüljön, és az ott készült fénykép-felvételeket és a Nyertes nevét a Szervező jogosult honlapján és a Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Miskolc, Király utca) a plazmadonáció népszerűsítése, marketing és promóció céljából közzétenni. A Játékos / Nyertes a Regisztrációval hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban meghatározott célok szerinti felhasználásához is.

14. A Játékszabályzat egységessége, közzététele

A Játékos a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a Játékszabályzatot előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja. A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a KEDPLASMA Magyarország hivatalos weboldalán (https://www.kedplasma.hu/), illetve a Magyarország - Plazma Központ, Miskolc, Király utca hivatalos Facebook oldalán (Kedplasma Magyarország Plazma Központ Miskolc, Király utca) is közzéteszi.

A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Gödöllő, 2017. július 31.

HUMAN BioPlazma Kft.

Szervező