Ön most elhagyja a www.kedplasma.hu weboldalát. Az orvosi információk – beleértve az engedélyezett alkalmazási köröket – eltérőek lehetnek az EU-n kívüli országokban.
NEM
IGEN
About Kedrion - Front Image

Adatvédelmi nyilatkozat

I. Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

II. Rögzítésre és adatkezelésre kerülő személyes adatok:
A Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. a weboldalán keresztül az alábbi feltételekkel rögzít személyes adatokat.

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásai keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.kedplasma.hu honlapon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik. Adatait az Info törvény, a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön kifejezett hozzájárulásával használjuk föl.

Az Ön hozzájárulása alapján gyűjtjük az alábbi adatokat: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, telefonszám, fax szám, nem, egyéb kapcsolódó személyes, illetve különleges adat. Az adatokat a regisztrációs oldalunkon vagy a kapcsolati oldalon lehet megadni. Az adatok rögzítésekor ennek tényét egyértelműen feltüntetjük az oldalon.

III. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása. A személyes adatok megadása önkéntes.

IV. Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a weboldalon történő regisztrációtól a regisztráció törléséig tart.

V. Az adatkezelő
Az adatok kezelője a Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft.

VI. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés a honlap szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Az adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az érintett jelen oldalra történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az adatkezelő adatbázisában rögzítsük. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő alkalmazottai, munkatársai férhetnek hozzá az Európai Unióban, illetve azon kívül. Az adatkezelő a fenti adatokat a következő céloknak megfelelően védi, elektronikusan kezeli és használja:

1. Tudományos orvosi információs tevékenység folytatása a távoktatás és egészségügyi továbbképzés számára a hatályos jogszabályok alapján megengedett valamennyi információs csatornán keresztül, beleértve az e-mail, webkonferencia és egyéb lehetséges információs csatornákat.

2. Információs szolgáltatás nyújtása egészségügyi szolgáltatók tudományos jellegű kérdéseinek megválaszolására.

3. A forgalmazott gyógyszerek alkalmazása során észlelt és bejelentett mellékhatások nyilvántartása.

3. Az adatkezelő weboldalán elérhető különböző tudományos szolgáltatásokra történő regisztráció és azok használata.  

4. Szakszolgáltatások nyújtása (pl. konferenciákon, tudományos értekezleteken)

5. Piackutatás végzése

6. Klinikai vizsgálatok, elemzések, gyógyszer-gazdasági kutatások végzése

7. A Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft-nél kínált állásajánlatokra jelentkezők adatainak és szakmai profiljának rögzítése a kiválasztás során történő értékelés céljából.

A személyes adatok megadása szükséges az 1-7. pontokban felsorolt tevékenységek végzéséhez, ezért az adatkezelő a kezelésükhöz szükséges engedélyt megszerzi, elektronikusan dokumentálja és a weboldalon történő regisztrációról megerősítő e-mailt  küld.

VII. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő erre jogosult személyzetének tagjai férhetnek hozzá.

Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelő a személyes adatokat a www.kedplasma.hu szervererein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

VIII. Adattovábbítás
Nemzetközi szinten a kezelt adatok átadására az adatkezelő anyacége, a Kedrion Group S.p.A. külföldi vállalatai részére kerülhet sor a jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A Kedrion S.p.A. weboldalait kizárólag a Kedrion Group S.p.A. kiszolgáló központjai tárolhatják. A rendelkezésre bocsátott személyes és egyéb adatok ezekben a kiszolgáló központokban automatikusan eltárolásra kerülnek.

IX. A Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. weboldalának meglátogatása:

Szerver-naplózás
Más weboldalakhoz hasonlóan, az oldalunkra történő belépéskor automatikusan rögzítésre kerülnek az internetezési tevékenységgel kapcsolatos információk, amelyeket ún. „szervernapló fájlok” tárolnak. A webkiszolgáló automatikusan rögzíti a következő infomációkat: IP-cím, a weboldal felkeresésének időpontjai, megtekintett oldalak, forrás szerver, böngésző típusa (pl. Internet Explorer), operációs rendszer (pl. Windows XP) a domain szolgáltató neve, címe (pl. Tin.it). Ahol a weboldalunk cookie-kat (ld. a későbbiekben) alkalmaz, a webkiszolgáló az ezzel kapcsolatos információt is rögzíti. Az oldal használatának pontos felmérése, illetve a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében a szervernaplókat rendszeresen ellenőriznünk kell, így mérhetjük fel a látogatások gyakoriságát. Ez a „web-statisztika”, amely lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásunkat fenntartsuk, illetve fejlesszük. Ezek az információk továbbá lehetővé teszik, hogy visszaélés esetén általuk és a felhasználó internetszolgáltatójával és/vagy helyi hatóságokkal együttműködve megtaláljuk a visszaélés forrását.

IP-címek használata
Oldalunk ellenőrzi az IP- (Internet Protocol-) címeket. Az IP-cím az internet- szolgáltató által a felhasználó számítógépéhez hozzárendelt azonosító szám. Az IP-cím, a használat helye és ideje személyes adatnak számít és visszaélés esetén használható az internetkapcsolatot használó, oldalunkat felkereső személy azonosítására.

Cookie-k (sütik)
A website egyes részei cookie-kat (ideiglenes cookie-k) használnak. A cookie-k különböző információtartalmat hordozhatnak, pl. a CMS Drupal bizonyos funkcióihoz (pl. keresés, bejelentkezés, eszköztár) szükséges speciális technikai információt, vagy felhasználói azonosítót a meglátogatott oldalak nyomonkövetésére. A cookie-k minden esetben csak olyan személyes jellegű információt tartalmazhatnak, amelyeket a felhasználó maga ad meg. A cookie-k sem a felhasználó merevlemezéről, sem más oldalak által létrehozott cookie-kból nem képesek információkat leolvasni. Ha a felhasználó nem szeretne cookie-kat kapni az internetezés során, beállíthatja, hogy a böngésző figyelmeztesse a cookie-k megjelenésére, és dönthessen azok engedélyezéséről vagy letiltásáról. A felhasználó a böngészőben eleve is letilthatja az összes cookie-t, de így lehet, hogy nem fog tudni minden oldalt megfelelően használni. Az oldalak kifejezetten kérhetik a felhasználót, hogy bizonyos műveletek végrehatjtása érdekében engedélyezze a cookie-kat. Sokféle oldal megtekintése szempontjából talán nem szükséges a felhasználónak minden cookie-t engedélyeznie, de egyes speciális weboldalakhoz, regisztrációs adatokhoz vagy CMs szolgáltatások által használt speciális információkhoz történő hozzáféréshez mindenképpen szükségesek.

Ideiglenes cookie-k
Amikor a felhasználó a weboldalunk egyik lapjáról egy másikra vált, gyakran szükséges, hogy hozzá kapcsolódó technikai információkat tároljunk. Ez az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az oldalon történő navigációt. Ez a fajta cookie nem tartalmaz azonosító információt és csak az oldalon történő tartózkodás idejére tárolódik.

Belépéshez kapcsolódó ideiglenes cookie
Amikor a felhasználó egy védett felületre lép be, számítógépén megjelenhet egy cookie a belépési adatok megjegyzésére. Ez a felhasználó kényelmét szolgálhatja, mivel a következő látogatások során így nem kell mindig ismételten megadnia a belépési adatait.

Harmadik fél által létrehozott cookie-k az oldalunkon
Az adatkezelő nem engedélyezi, hogy a weboldalán keresztül harmadik fél cookie-kat hozzon létre a felhasználó számítógépén, kivéve, ha kifejezetten kérjük, illetve a cookie-k közvetlen irányításunk alatt állnak és harmadik fél által nem használhatók illetve hozzáférhetők a jelen iratban foglaltak kivételével.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az Info tv. 14. §-a alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Info tv. 17. §-a szerint a személyes
adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A fenti adatok megadásáról az érintett felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása amelynek megadás a honlap megnyitásával, illette egyes- regisztrációhoz kötött részeibe kötött belépéssel történik.

A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, illetve megtilthatja a használatukat a következő címre küldött e-maillel vagy postacímre küldött levéllel:

E-mail: i.kiss@humanked.com
Postacím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását.

Az adatfeldolgozó nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes rendelkezéseket az Info tv. tartalmazza.
 
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot egyebekben törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett a fentiekben rögzítettek szerint kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
 
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat az adatkezelő töröl. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
Egyebek:

Felelősség korlátozása, kizárása
A. honlapját látogatók, szolgáltatást igénybe vevők tudomásul veszik, hogy

  • a honlap bármely célú látogatását, használatát mindenki saját belátása alapján, saját felelősségére teszi, valamint a honlapon keresztül letöltött és megismert információk felhasználását önként, saját belátása szerint és kizárólag a saját kockázatára végzi;
  • a honlap látogatásával, használatával kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft-t, illetve a honlap készítőit és üzemeltetőit semmilyen felelősség nem terheli;
  • a  Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. nem vállal felelősséget a honlap nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy más hasonló okból esetlegesen eredő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, valamint a honlap tartalmával, valamint az ott illetve azon keresztül elérhető adattal és egyéb információval kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan azok pontosságát, időszerűségét, teljességét, érvényességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát illetően sem;
  • a  Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. a birtokába kerülő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
  • a  Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármely módszerrel megváltoztassa, egyes, vagy összes szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze;
  • a honlap más honlaphoz (linkek) is kapcsolódhat, melyek használhatóságát a  Plazmaferezis Állomás Egészségügyi Nonprofit Kft. ugyan folyamatosan ellenőrzi, de azok tartalmáért, a felhasználásból eredő bármely hátrányért, kárért mindennemű felelősségét kizárja;
  • a honlapon lévő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, és semmilyen körülmények között nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés illetve intézkedés alapjául, ideértve, de nem kizárólagosan, az orvosi információkat, amelyek nem helyettesíthetik a részletes tájékoztatással egybekötött orvosi tanácsokat.

Kiskorúak
Oldalunk nem kiskorúaknak szánt weboldal és nem az általuk történő megtekintésre tervezték. Kiskorúakhoz kapcsolódó személyes adatot nem rögzítünk szándékosan.

Linkek más webhelyekre
Weboldalunk linkeket kínál más külső weboldalak elérésére, amelyek további hasznos információval szolgálhatnak. Az itt leírt irányelvek és eljárások ezen oldalakra nem vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezen oldalak adatvédelmi, biztonsági illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott oldal rendszergazdájánál. Előfordulhat, hogy a www.kedplasma.hu weboldallal összekapcsolt más oldalakon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek cégünk álláspontjával.

A weboldal adatvédelmi szabályzatának módosítása
A weboldal adatvédelmi szabályzatát szükség esetén frissíthetjük. A szabályzat minden módosítását az oldalon közzétesszük a felhasználóink számára.

Magánszférát fenyegető veszélyek
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

Fontos webcímek
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: http://www.naih.hu/
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: http://nmhh.hu/
Hatályos jogszabályok: www.magyarorszag.hu